Einkaufswagen

Ihr Einkaufswagen ist leer

Einkauf fortfahren

Quyền rút lui

Bạn có quyền rút khỏi hợp đồng này trong vòng mười bốn ngày mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào. Thời hạn hủy bỏ là mười bốn ngày kể từ ngày bạn hoặc một bên thứ ba do bạn chỉ định không phải là người vận chuyển đã chiếm giữ hàng hóa. Để thực hiện quyền rút lui của mình, bạn phải liên hệ với chúng tôi

Nguyễn Đức Việt
Ehrenbreitsteinerstraße 31
80993 Munich
hello@dinese.de
Thông báo cho

về quyết định rút khỏi hợp đồng này của bạn bằng cách tuyên bố rõ ràng (ví dụ: thư được gửi qua bưu điện, fax hoặc email). Bạn có thể sử dụng biểu mẫu rút lui theo mô hình đính kèm cho mục đích này, nhưng điều này không bắt buộc. Để đáp ứng thời hạn hủy bỏ, bạn chỉ cần gửi thông báo về việc thực hiện quyền hủy bỏ của mình trước khi thời hạn hủy kết thúc. Hậu quả của việc hủy bỏ: Nếu bạn hủy hợp đồng này, chúng tôi phải hoàn trả tất cả các khoản thanh toán mà chúng tôi đã nhận từ bạn, bao gồm cả chi phí giao hàng, ngay lập tức và chậm nhất trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được thông báo về việc bạn hủy hợp đồng này. Đối với việc hoàn trả này, chúng tôi sẽ sử dụng cùng một phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng cho giao dịch ban đầu, trừ khi bạn đã đồng ý rõ ràng về điều gì khác; Trong mọi trường hợp, bạn sẽ không bị tính bất kỳ khoản phí nào cho việc hoàn trả này. Chúng tôi có thể từ chối việc đổi trả cho đến khi chúng tôi đã nhận lại được hàng hoặc cho đến khi bạn cung cấp được bằng chứng cho thấy bạn đã gửi lại hàng, tùy theo điều kiện nào xảy ra sớm hơn. Bạn phải trả lại hoặc giao hàng cho chúng tôi ngay lập tức và trong mọi trường hợp không muộn hơn mười bốn ngày kể từ ngày bạn thông báo cho chúng tôi về việc hủy bỏ hợp đồng này. Thời hạn được đáp ứng nếu bạn gửi hàng trước khi hết thời hạn mười bốn ngày. Bạn chịu chi phí trực tiếp của việc trả lại hàng hóa. Bạn chỉ phải trả cho bất kỳ tổn thất nào về giá trị của hàng hóa nếu tổn thất về giá trị này là do việc xử lý hàng hóa không cần thiết để kiểm tra tính chất, đặc tính và chức năng của hàng hóa.

Biểu mẫu hủy bỏ theo mẫu Nếu bạn muốn hủy hợp đồng, vui lòng điền vào biểu mẫu này và gửi lại.

Đối với [tên, địa chỉ và, nếu có, số fax và địa chỉ e-mail của doanh nhân phải được doanh nhân chèn vào]: Tôi / chúng tôi (*) theo đây thu hồi (*) Hợp đồng đã ký kết đối với việc mua hàng hóa sau (*) / cung cấp dịch vụ sau (*) Đặt hàng vào (*) / nhận vào (*) _____________________ Tên của (các) người tiêu dùng Địa chỉ của (các) người tiêu dùng Chữ ký của người tiêu dùng ( s) (chỉ khi điều này được thông báo trên giấy) Ngày (*) gạch bỏ không thể áp dụng.

Chợ Châu Á // Siêu thị Châu Á // Cửa hàng Châu Á // Cửa hàng Châu Á // Chợ Châu Á // Chợ Châu Á trực tuyến // Siêu thị Châu Á trực tuyến